Tìm mã checkout của đơn hàng Shopee để báo mất cho cashbackshopvn.com

Bước 1: Copy và dán link xem chi tiết đơn hàng trên Shopee vào ô bên dưới
(link có dạng như sau: https://shopee.vn/user/purchase/order/xxx/?shopid=xxxxxxxx, xem hình hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Nhấn nút bên dưới để xem dữ liệu ẩn của đơn hàng

Bước 3: Chép (copy) toàn bộ dữ liệu ẩn và dán (paste) vào ô bên dưới

Bước 4: Nhấn nút bên dưới để lấy mã checkout của đơn hàng

Follow us